Greenchoice.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“ či „obchodní podmínky“) vydává fyzická osoba Petr Zelenka, IČ: 06970966, s adresou: Lázeňský vrch 210, Staré Splavy 47163 o (dále také jen „prodávající“), a to za účelem podrobnějšího vymezení vzájemných práv a povinností prodávajícího a jeho zákazníků (dále také jen jako „kupující“) při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.greenchoice.cz (dále jen „webové stránky“, či „internetový obchod“).

Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.greenchoice.cz, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci. Jejich přílohy tvoří Reklamační řád a Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“, nebo jen „OZ”). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami blíže upravené, vedle příslušných ustanovení občanského zákoníku také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Je-li mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, uzavřena zvláštní Rámcová kupní smlouva, pak se jejich vzájemný smluvní vztah řídí primárně takovou rámcovou smlouvou a tyto obchodní podmínky se na něj vztahují toliko v rozsahu rámcovou smlouvou neupraveném.

Odpovědnou osobou za provoz internetového obchodu je Petr Zelenka.

Vymezení pojmů:

Prodávající – je fyzická osoba Petr Zelenka, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, popřípadě poskytuje též služby.

Kupující, který je v postavení spotřebitele – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to tedy člověk, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, zejména pak pro svou vlastní potřebu.

Kupující, který není spotřebitelem – je podnikatel, který od prodávajícího nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Předobjednávka – označuje objednávku takového zboží, které prodávající v budoucnu pravděpodobně naskladní, ale jehož datum dodání, cena ani přesné specifikace nejsou nebo nemusí být doposud prodávajícímu známy. U předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo měnit cenu, datum dodání i vlastnosti zboží, přičemž o změně (zejména pak ceny) bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky a kupující může na základě této upřesňující informace svou předobjednávku zrušit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informací od prodávajícího, nejpozději však do 7 dnů od obdržení takové upřesňující informace. Nepotvrdí-li kupující svou předobjednávku v této lhůtě, má prodávající právo předobjednávku zrušit.

Rezervace – je blokace konkrétního zboží, za konkrétní kupní cenu, na konkrétním prodejním místě prodávajícího. Rezervace se nepovažuje za objednávku uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu a dále se neřídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, při následném uzavření kupní smlouvy se tedy nejedná o smlouvu uzavřenou prostředky komunikace na dálku.

Digitální distribuce – Digital Download nebo digitální produkt označuje takový produkt, který je distribuován pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení, atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě kupní ceny je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat:

 • aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany,
 • odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu.

Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle ust. § 1837 písm. h) Občanského zákoníku.

2. Zadání objednávky kupujícím a její potvrzení prodávajícím

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (prostřednictvím internetového obchodu) dochází v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno přijetí (akceptace) objednávky prodávajícím, tj. v okamžiku doručení potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího v prostředí internetového obchodu. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Neprodleně po zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu formou automatické e-mailové zprávy, popřípadě též formou SMS, potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy), obsahující mj. i informaci o způsobu doručení zboží a předpokládaném termínu doručení zboží. Na základě odeslání této akceptace prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

Standartní doba doručení je 1-3 pracovní dny, pokud je zboží skladem. Pokud zboží skladem není, doba doručení je v tomto případě 4-10 pracovních dní. Nyní zboží není skladem. Doba doručení je tedy 4-10 pracovních dní.

V opačném případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího s jiným sdělením než s prostým přijetím objednávky dle předchozího odstavce, přičemž takovým jiným sdělením může být:

(a) odmítnutí objednávky (např. v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží, apod.),

(b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu možnosti jeho dodání a s dotazem, zda má kupující přesto zájem na uzavření kupní smlouvy,

(c) informace o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda má kupující přesto zájem na uzavření kupní smlouvy.

V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky kupujícím zpět prodávajícímu, a to zejména e-mailovou zprávou.

Veškeré objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné pro kupujícího. Kupující má však možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu informaci o akceptaci (přijetí) objednávky.

Následná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat formou e-mailové komunikace, popřípadě může být kupující kontaktován telefonicky zákaznickým servisem prodávajícího.

Objednávky zadané jakýmkoliv jiným způsobem, než jak je popsáno výše, nemusí být prodávajícím přijaty a prodávající jimi není jakkoli vázán.

3. Provozní doba internetového obchodu

Příjem objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti (zejména technické povahy), o nichž se však prodávající pokusí vždy vhodným způsobem informovat, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.

Aktuální telefonní kontakty na prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby uvedené operátorem kupujícího.

4. Ceny

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou ceny smluvní. Na webových stránkách internetového obchodu www.greenchoice.cz jsou v daném okamžiku uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, přičemž je specifikováno, zda jsou včetně DPH či bez DPH.

V cenách nejsou zahrnuty případné další poplatky, které musí kupující zaplatit, zejména poplatky za dopravné, balné, skladné, poplatky za platbu, apod., přičemž tyto poplatky jsou případně uvedeny zvlášť.

Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží za uvedenou cenu nedodat, jestliže došlo ke zjevné chybě v ceně. Při posuzování zjevné chyby v ceně je rozhodující hledisko běžného spotřebitele s ohledem na rozdíl mezi obvyklou cenou a cenou uvedenou v internetovém obchodě, přičemž cenou obvyklou se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží nabízeného na trhu v daném místě a čase. Pokud tento rozdíl bude značný, je zřejmé, že se jedná o zjevnou chybu, jejímž následkem je neplatnost uzavřené kupní smlouvy zakládající výše uvedené právo prodávajícího zboží kupujícímu nedodat a případnou uhrazenou cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží, nebo po dobu časově určenou prodávajícím.

Aktuálně nabízené slevy a slevy poskytované v rámci partnerských programů jsou uvedeny buď přímo u konkrétního zboží, nebo v sekci Partnerské programy na webových stránkách.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Ceny jednotlivých druhů doprav a způsoby úhrad kupní ceny jsou uvedeny v sekci Doprava a Možnosti platby.

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky, jak jsou uvedeny v sekci Možnosti platby:

 • platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,
 • on-line platba bankovním převodem prostřednictvím internetového platebního portálu,

Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí vzniku škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího. Kupující tak nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v momentě expedice zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, popřípadě rovněž v listinné podobě společně se zbožím.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Dodací podmínky

Veškeré aktuální způsoby dopravy zboží jsou uvedeny detailně v produktovém přehledu na webových stránkách prodávajícího. Jedná se zejména o:

Osobní odběr na místě k tomu určeném prodávajícím

Zboží může na k tomu určeném místě převzít pouze kupující, který se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem, platným cestovním pasem nebo unikátním kódem, který mu byl prodávajícím či smluvním dopravcem prodávajícího zaslán. Osobní odběr je možný pouze na vybraných místech, které prodávající v době objednávky nabízí na svých webových stránkách, a to pouze v provozní době takového místa.

Zasílání přepravní službou

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv po ČR zpravidla do druhého pracovního dne od převzetí od kupujícího, do SR do čtvrtého pracovního dne od převzetí. Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce. Pokud nebude zboží dodáno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího ani do třech pracovních dnů ode dne prodávajícím uvedeného termínu předpokládaného doručení, a to při splnění všech podmínek ze strany kupujícího (zejména zaplacení kupní ceny předem, je-li tato forma úhrady kupní ceny zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možno vrátit přepravci. Pokud ale kupující takovou zásilku převezme, je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu na adresu: greenchoiceczsk@gmail.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího v listinné podobě či na adresu elektronické pošty prodávajícího: greenchoiceczsk@gmail.com

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, však nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (viz vymezení pojmu Digitální distribuce výše). Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Dodání výše uvedeného plnění má obdobný efekt jako porušení (rozbalení) originálního obalu programu. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci se postupuje analogicky jako u reklamace fyzického zboží;
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu skutečně odeslal.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě neúspěšné snahy o doručení zboží, zejména v případě neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to zpravidla bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Bude-li prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu (zejména v případech odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran), může být pro vystavení dobropisu (opravný daňový doklad) po kupujícím za účelem ochrany jeho práv vyžadováno doložení totožnosti.

Vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy:

Zboží je možno zaslat na adresu:

Petr Zelenka
Lázeňský vrch 210
47163 Staré Splavy

8. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Doba pro uplatnění může být prodávajícím upravena v závislosti na typu a povaze zboží (zejména u zánovního či použitého zboží), o čemž je kupující vždy informován předem na detailu konkrétního zboží a zároveň je taková doba uvedena na prodejním dokladu.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Podstatné porušení smlouvy

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, následující:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • bezplatné odstranění vady opravou (u vady odstranitelné),
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Kupující sdělí při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit případnou právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené prodávajícím k opravě (seznam autorizovaných servisů je uveden na webových stránkách internetového obchodu), a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující uvede své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis závady a svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace – viz bod 8 těchto VOP.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o koupi. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a musí být kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího přijetí o reklamaci rozhodnout, popřípadě o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem a doručí všechny potřebné podklady řádně a včas, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující, který je spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Lhůta trvání odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc v řádném termínu vyzvednout. Řádným termínem se rozumí převzetí věci nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy prodávající prokazatelně informoval kupujícího o možnosti jejího převzetí. V případě nepřevzetí věci kupujícím v řádném termínu pokračuje lhůta trvání odpovědnosti za vady ode dne následujícího poté, co prodávající prokazatelně kupujícího informoval o možnosti jejího vyzvednutí.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace a v případě osobního uplatnění ihned; následně pak vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době trvání reklamace, v opačném případě pak o odůvodnění zamítnutí reklamace. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu, který je spotřebitelem, náhrada účelně vynaložených nákladů.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Prodávající je oprávněn nevyzvednuté zboží vhodným způsobem prodat nebo zlikvidovat, jestliže si kupující zboží ani v dodatečné prodávajícím poskytnuté lhůtě nevyzvedne, ač na to byl prodávajícím upozorněn (e-mailem či SMS). Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn kupujícímu započíst na výtěžek prodeje anebo je po kupujícím požadovat a vymáhat.

Bližší podmínky reklamace upravuje Reklamační řád, který je přílohou těchto VOP.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) nalezne kupující v sekci Informace o ochraně osobních údajů na webových stránkách prodávajícího.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Jindřicha z Lipé 127, 470 01 Česká Lípa, přičemž bližší podmínky a způsob řešení jsou uvedeny na webu: www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.08.2020 a v plném rozsahu nahrazují předchozí znění VOP včetně jejich součástí a příloh, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.greenchoice.cz